Dấu tẩm mực

Dấu tẩm mực EOS 140 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 140 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 81 x 121 mm

Số dòng tối đa: 18 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS 130 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 130 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 89 x 114 mm

Số dòng tối đa: 18 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS 120 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 120 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 70 x 95 mm

Số dòng tối đa: 15 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS 115 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 115 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 60 x 80 mm

Số dòng tối đa: 12 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS 112 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 112 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 50 x 75 mm

Số dòng tối đa: 10 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS 110 loại lớn

Dấu tẩm mực EOS 110 loại lớn

Loại dấu: con dấu hình chữ nhật

Kích thước: 47 x 98 mm

Số dòng tối đa: 10 dòng

Màu mực có sẵn: trắng

Dấu tẩm mực EOS R50

Dấu tẩm mực EOS R50

Loại dấu: con dấu hình tròn

Kích thước: 50 mm

Số dòng tối đa: 9 dòng

Màu mực có sẵn: đen, xanh, đỏ, trắng

Dấu tẩm mực EOS R45

Dấu tẩm mực EOS R45

Loại dấu: con dấu hình tròn

Kích thước: 45 mm

Số dòng tối đa: 9 dòng

Màu mực có sẵn: đen, xanh, đỏ, trắng

Dấu tẩm mực EOS R40

Dấu tẩm mực EOS R40

Loại dấu: con dấu hình tròn

Kích thước: 42 mm

Số dòng tối đa: 7 dòng

Màu mực có sẵn: đen, xanh, đỏ, trắng

Dấu tẩm mực EOS R30

Dấu tẩm mực EOS R30

Loại dấu: con dấu hình tròn

Kích thước: 30 mm

Số dòng tối đa: 5 dòng

Màu mực có sẵn: đen, xanh, đỏ, trắng

Syndicate content